Entries by Yogitha Shastri

Sri Purandara Dasa Aradhana

Date: February 11, 2023 12:30 PM – 6:15 PM Venue: KalaVilasa 9265 Activity Road #110, San Diego CA 92126 Sri Purandara Dasa Aradhana Featuring Music/Dance/ Instrumental Performances  *Free Event* Contact Phone: 858-472-9655 Email: info@kalavilasa.org

Thyagaraja Sangeethotsavam

Date: January 14th, 2023 11:00 AM Venue: KalaVilasa 9265 Activity Road #110, San Diego CA 92126 Lakshmi Appachar & Group Divya Nama Sankeerthanams & Utsava Sampradaya Krithis Accompanied by: Sankalp Srinivas (Flute) Suresh Krishnamurthy (Violin) Dilip Gopalakrishna (Mridangam)   Contact Phone: 858-750-9392 Email: info@kalavilasa.org