Divya Nama Sankeerthanams & Utsava Sampradaya Krithis

Thyagaraja Sangeethotsavam

Date: January 14th, 2023 11:00 AM Venue: KalaVilasa 9265 Activity Road #110, San Diego CA 92126 Lakshmi Appachar & Group Divya Nama Sankeerthanams & Utsava Sampradaya Krithis Accompanied by: Sankalp Srinivas (Flute) Suresh…
Fantastic Carnatic - Music Lec-Dem

Fantastic Carnatic – Music Lec-Dem

Fantastic Carnatic - Music Lec-Dem

Date: April 5th, 2022 | 6:00 PM – 7:00 PM
Venue: KalaVilasa

Sangeetha Seva by “Sai Sisters”

Sangeetha Seva by "Sai Sisters"

Date: 10-30-2021 | 6:00 PM – 7:00 PM
Venue: KalaVilasa

Navarathiri Celebrations 2021

Navarathri Musical Celebrations. All the events are from 7:30 PM to 8:00 PM

Date: 10-06-2021 to 10-13-2021

Venue: KalaVilasa

Vidushi Kalaimamani Smt.Nirmala Rajasekar

Veena concert by Vidushi Kalaimamani Smt.Nirmala Rajasekar.

Date & Time: 10-03-2021, 3:00 PM – 5:00 PM

Venue: KalaVilasa

Raghavendra Aaradhana

Raghavendra Aaradhana

Balaji, Sundar TK, Suhas

Venue: KalaVilasa