Thyagaraja Sangeethotsavam

Divya Nama Sankeerthanams & Utsava Sampradaya Krithis

Date: January 14th, 2023
11:00 AM

Venue: KalaVilasa
9265 Activity Road #110, San Diego CA 92126

Lakshmi Appachar & Group

Divya Nama Sankeerthanams & Utsava Sampradaya Krithis

Accompanied by:

Sankalp Srinivas (Flute)

Suresh Krishnamurthy (Violin)

Dilip Gopalakrishna (Mridangam)

 

Contact

Phone: 858-750-9392
Email: info@kalavilasa.org